امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

 

 

 

 

 

آمـــوزشــــگاه علــــمی آزادایــــران زمـــیــن

ســــال تأســــیـــس  1383

آدرس واحد پسرانه : اهواز -کیانپارس خیابان 2 غربی فاز 2 پلاک 88

آدرس واحد دخترانه : اهواز- کیانپارس انتهای خیابان 4 شرقی 

شماره تماس واحد پسرانه : 33382525-33382682

شماره تماس واحد دخترانه : 33929161-33929162

همـــراه: 09167334005

سامانه پیامک : 93 93   30   20  5000