امیدواریم،اینجا

شروع مسیر موفقیت آینده شما باشد...

ثبت نام کلاس های جامع سالیانه از هقتم تا دوازدهم سال تحصیلی 1400-1401 شروع شد

78دوره آموزشی
1983دانش آموز
18مشاور و استاد مجرب
116224ساعت آموزش
ثبت نام آزمون مشاوره کنکور 1401

25 خرداد تاریخ برگزاری مرحله اول آزمون تعیین سطح  گروه های مشاوره  آموزشگاه ایران زمین میباشد