مرحله دوم آزمون تعیین سطح مشاوره یازدهم شنبه 16 تیر 1403

تذکر مهم» فقط دانش آموزان ورودی یازدهم سال تحصیلی 1403 مجاز به شرکت در آزمون میباشند

ثبت نام آزمون تعیین سطح مشاوره ایران زمین

تاریخ برگزاری آزمون شنبه 16 تیر 1403

مباحث: کل مباحث اختصاصی دهم

” آزمون نمره منفی دارد “

50.000 تومان