مدرس عربي در برترين مراكز آموزشي كشور؛هدف،پرستو،پرستو و ايران زمين اهواز
مولف كتاب شبيه ساز كنكور
مدرس برترين رتبه هاي كنكور سه سال اخير در اهواز
(عليرضا سخايي رتبه ١ كشور كنكور٩٨ سياوش كيانپور رتبه ٩ كشور كنكور٩٨،كاميار عظيمي پور رتبه ١٥ منطقه،سينا نمازي رتبه ٤٦ منطقه و ده ها رتبه دو رقمي و سه رقمي كنكور ٩٨ از شاگردان ايشان بوده اند)
متفاوت ترين روش تدريس و آموزش راه هاي تست زني عربي در كوتاه ترين زمان به همراه تدريس و تفهيم كامل مباحث در كلاس هاي صفرتا صد عربي استاد محمد واعظي