افتخار آفرینان ایران زمین در کنکور سراسری 98

89 نفر پزشکی
14 نفر دندانپزشکی
10 نفر داروسازی
91 نفر رشته های مهندسی
افتخارآفرینان ایران زمین