آمــوزشگاه علـمی آزاد ایــران زمیـــن

دارای مجوز رسمی از اداره آموزش و پرورش

18ســـــال سابـقــه فـعــــالیــت آمـــوزشــی

معرفی خدمات آموزشی

 • تنـــها آمــوزشـــگاه کنــکـور استــان مفتـــخر به کســب دو رتـبــه تــک رقــمی کـشورى
 • دریافت نشـــان آمـــوزشــــگاه برتـــر از اداره آمـــــــوزش و پــرورش
 • تخصـصي تريـن سيستــم آموزشي و مشاوره تحصيلى از پايه هفتــم تا كنكور با حضور دبيران مجـــرب استان و تـــهران
 • کلاس هـــــای تقـــویتی سالیـانه با تدریـــــس كامــلا مفـــهــــومی کتــــب درســـــی
 • کلاس های آمادگی کنکور سراسری با مجرب ترین اساتید کنکور استان و برترین های کنکور کشــور
 • طرح بیمه آموزشی،طرح مشاوره تخصصــی و ویژه دانـــش آموزان پایه دهــــم و یازدهـم
 • برگزاری آزمون های مستمرتوسط دبیران در کلاس ها جهت تثبیت مطالب آموزش داده شـده
 • برگــــزاری همایــــش های جمعبـــــندی دروس عمومی با بـــزرگان کنکـــــور کشـور
 • بـــــرگــزاری کـلاس هــای جمعبندی رایـگان شـب امــتحــان
 • كلاس هاي مشــــاوره و بــــــرنامه ريزي تحصـــيلي با قويــترين گروه مشاوره استان
 • كــلاس هـاي نـــكــته و تســت و جمــــــــعــبنــــدي دروس تخـصصــــــی كنــــــكور
 • بــرگـــــــزاري اردوهـــــــاي مطالــــــــعـــــاتي ويــــــــژه دوران نــــــوروز
 • پشـــــتيــــــــــــبانـــــي سـايــــت و كــانال تـخــــــصـــــصي مــشــــــاوره
 • بــــــرگــــزاري جلســـات توجـــيــهي ويـــژه والــديـــن دانــــش آمــــوزان
 • مـجهز به قـرائت خانه بــــــراي مطالعـــه صحيح وبا تمــــركز دانـش آمـوزان
 • دارای گزينش رسمي كليه كادر اداري و آموزشي از اداره آموزش وپـرورش