كارشناس حقوق

٢٣ سال سابقه تدريس

تدریس در برترين مراكز آموزشي كشور؛هدف،پرستو،راه انديشه و ايران زمين اهواز

مولف ١١ عنوان كتاب از جمله تاريخ ازبيات و آرايه هاي ادبي مصور تخته سياه