مدرس زبان مدارس:انرژی اتمی،حلی،سلام تجریش،علوم
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مکانیک خودرو

– طراح آزمون های آزمایشی قلمچی، مدارس برتر (نشانه) و دو تست
– مولف کتب آموزشی درس زبان عمومی و تخصصی،فیل،زبان جامع کنکور،زبان یازدهم،زبان دهم (انتشارات مبتکران)،زبان جامع 8 استاد،موج ۀزمون زبان انگلیسی (نشرالگو)
– دبیر آزمون های بین المللی کمبریج